محمد محسن خضری
  • لوگو، لباس کسب و کار شماست!
  • لوگو، نماینده ارزش‌ها و هویت برند شماست.
  • لوگو، پرکاربردترین تصویر در معرفی برند شماست
  • و…

بنابراین قطعاً برایتان مهم است که چه کسی، با چه سـوابق و معیارهایی آن را طراحی ‌کند.
این وب‌سایت، رزومه، نمونه‌کارها و فرآیند طراحی پروژه‌های من را ارائه نموده است تا به شما اطمینان دهد که لوگوی شما چه روندی را طی خواهد کرد تا علاوه بر این که رضایتتـان را حاصل نماید، ارتباط موثری با مخاطبان هدف شما برقرار کند.

محمدمحسن خضری

مدرس دانشگاه  |  طراح نشانه

  • لوگو، لباس کسب و کار شماست!
  • لوگو، نماینده ارزش‌ها و هویت برند شماست.
  • لوگو، پرکاربردترین تصویر در معرفی برند شماست
  • و…

بنابراین قطعاً برایتان مهم است که چه کسی، با چه سـوابق و معیارهایی آن را طراحی ‌کند.
این وب‌سایت، رزومه، نمونه‌کارها و فرآیند طراحی پروژه‌های من را ارائه نموده است تا به شما اطمینان دهد که لوگوی شما چه روندی را طی خواهد کرد تا علاوه بر این که رضایتتـان را حاصل نماید، ارتباط موثری با مخاطبان هدف شما برقرار کند.

محمدمحسن خضری

مدرس دانشگاه  |  طراح نشانه

| فرآيند طراحی لوگو |

Logo Design Process