مشهد | شهید کلاهدوز  30
مؤسسه آموزش عالی فردوس
تلفن تماس : 46 72 158 0915
ایمیل: info@mohsenkhezri.com