پوستر پنجمین همایش ملی مدیریت دانش ایران

The 5th National Conference on Knowledge Management and Electronic Businesses / Mashhad 2023

پوستر پنجمین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان و هوشمندسازی-مشهد 2023

پوستر پنجمین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی 

سفارش دهنده: موسسه آموزش عالی فردوس | 1402