طراحی سرلوح فصلنامه فردوس هنــر

فصلنامه علمی مؤسسه آموزش عالی فردوس / 1399

این فصلنامه متعلق به مؤسسه آموزش عالی فردوس در مشهد است و فعالیت خود را از سال 1399 در زمینه‌های هنر ایرانی-اسلامی، هنرهای تجسمی و هنرهای بین‌رشته‌ای آغاز کرده است. لوگوتایپ این نشریه با ترکیبی از خوشنویسی ثلث و نستعلیق طراحی شد و به نوعی یک دارای یک قلم ویژه است.

لوگو فردوس هنر- محمد محسن خضری
طراحی لوگوتایپ فصلنامه فردوس هنر

در ترکیب‌بندی کلی برای ارج نهادن به مقام هنر،جایگاه این کلمه بالاتر از فردوس قرار گرفت. استفاده از رنگ آبی برای ایجاد ارتباط آن با لوگوی مؤسسه انتخاب شد. در نهایت دو طرح برای این عنوان طراحی شد که یکی از آن‌ها مورد تایید قرار گرفت.

طراحی لوگوتایپ فصلنامه تخصصی هنر - لوگو پیشنهادی
طراحی لوگوتایپ نشریه علمی-تخصصی فردوس هنر