فراخوان مجله پژوهشی خراسان بزرگ

Call for Great Khorasan Journal / 1396

پوستر فراخوان دریافت مقاله مجله علمی-پژوهشی خراسان بزرگ

سفارش دهنده: دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) | 1396

تایپوگرافی عبارت خراسان بزرگ با اقتباس از کتیبه‌ی کوفی تزیینی یکی از بخوردان‌های دوره سلجوقی(متعلق به خراسان) طراحی شد. این بخوردان که در قالب یک گربه‌سان و در ابعاد بزرگ ساخته شده است، اکنون در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود.

پوستر فراخوان دریافت مقاله - مجله خراسان بزرگ
پوستر فراخوان نشریه خراسان بزرگ- اتودهای اولیه
کتیبه کوفی -بخوردان دوره سلجوقی