ترنج / پوستر نمایشگاه گروهی صنایع دستی

اولین نمایشگاه رشته صنایع دستی موسسه آموزش عالی فردوس / مشهد / 1394

پوستر نمایشگاه گروهی صنایع دستی- موسسه فردوس

پیش طرح اولیه- ترنج- نمایشگاه رشته صنایع دستی موسسه فردوس

پوستر تایپوگرافی | اولین نمایشگاه گروه صنایع دستی موسسه آموزش عالی فردوس  | مشهد |  نگارخانه بهار | 1396