سرعت / طراحی عنوان پیشنهادی مجله تخصصی خودرو

مجله تخصصی خودرو / 1379

این طرح یک لوگوتایپ پیشنهادی برای مجله تخصصی خودرو بود که از نظر زمان، جزو قدیمی‌ترین کارهای این مجموعه است.

مجله سرعت-فصلنامه خودرو
لوگوتایپ مجله سرعت-نسخه نگاتیو