سرعت / طراحی عنوان پیشنهادی مجله تخصصی خودرو

مجله تخصصی خودرو / 1379

این طرح یک لوگوتایپ پیشنهادی برای مجله تخصصی خودرو بود که از نظر زمان، جزو قدیمی‌ترین کارهای این مجموعه است.

طراحی نشانه نوشتاری فارسی-لوگوتایپ سرعت
طراحی آرم نوشتاری-لوگوتایپ سرعت