سرعت / طراحی عنوان پیشنهادی مجله تخصصی خودرو

مجله تخصصی خودرو / 1379

این طرح یک لوگوتایپ پیشنهادی برای مجله تخصصی خودرو بود که از نظر زمان، جزو قدیمی‌ترین کارهای این مجموعه است.

طراحی عنوان برای مجله ماشین با عنوان سرعت
لوگوتایپ سرعت-مجله ماشین-محسن خضری