پورتفولیو معرفی آثار سعید ارزگان

Saeed Arzegan Portfolio / Moarragh Artist / 1398

  • پورتفولیو سعید ارزگان / هنرمند معرق چوب
  • مجموعه آثار از 2008 تا 2019
  • این پورتفولیو دارای 44 صفحه بوده و به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شده است. در این بخش فقط صفحاتی از این پورتفولیو آمده است.

طراحی پورتفولیو از محمد محسن خضری
طراحی پورتفولیو سعید ارزگان - آستر بدرقه
پورتفولیو سعید ارزگان - صفحه فهرست آثار
طراحی پورتفولیو سعید ارزگان-نسخه انگلیسی-بیوگرافی
طراحی پورتفولیو- آثار معرق چوب سعید ارزگان
طراحی پورتفولیو- معرفی آثار هنرمند-سعید ارزگان
پورتفولیو سعید ارزگان- بازآفرینی ضامن آهو از محمود فرشچیان
طراحی پورتفولیو - معرفی آثار هنرمند معرق چوب
طراحی پورتفولیو سعید ارزگان - نسخه انگلیسی- معرفی اثر در کشاکش درون
طراحی پورتفولیو هنرمند توسط محسن خضری
طراحی پورتفولیو سعید ارزگان - معرفی اثر سخن عشق
طراحی پورتفولیو- روی جلد
طراحی پورتفولیو سعید ارزگان- نسخه فارسی
طراحی پورتفولیو سعید ارزگان- صفحه آغاز
طراحی پورتفولیو سعید ارزگان- صفحه فهرست
طراحی پورتفولیو سعید ارزگان-بیوگرافی
پورتفولیو سعید ارزگان-هنرمند معرق کار-بیوگرافی
طراحی پورتفولیو سعید ارزگان-سحر چوب
طراحی پورتفولیو مجموعه آثار سعید ارزگان- معرفی سحر چوب