طراحی نشانۀ پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

Research Institute of Islamic Studies in Humanities / Mashhad / 1387

این سفارش از طرف دانشگاه فردوسی مشهد به دانشکده هنر پیشنهاد شد و طراحی آن به من سپرده شده. تا جایی که اطلاع دارم این پژوهشکده زیر مجموعه دانشگاه فردوسی مشهد است.

لوگو زمینه سفید پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
نگاتیو لوگوی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

متأسفانه اتودهایی از این لوگو در دست نیست، اما آن چه در خاطرم است اتودهای اولیه، برداشت‌هایی از نقوش هندسی بود که بخشی از این نقوش در ترکیب با فرم کتاب و قلم به این صورت در آمد و مورد استقبال قرار گرفت. در سال 99 تصمیم گرفتم بخش‌هایی از لوگو را بازطراحی کنم به این صورت که نقوش هندسی پایین لوگو را با همپوشانی خطوط کمی عمیق‌تر نمایش دادم.