طراحی نشان برای روز جهانی خلیج فارس

Persian Gulf Day/ 1388

این لوگو تایپ به مناسبت روز ملی خلیج فارس طراحی شد. در این ترکیب کلمه خلیج و فارس به‌گونه‌ای جداناپذیر با یکدیگر ادغام‌شده‌ است.

لوگو روز جهانی خلیج فارسی طراحی شده توسط محمد محسن خضری
طراحی لوگوتایپ - روز ملی خلیج فارس
لوگوتایپ روز ملی خلیج فارس
لوگو روز جهانی خلیج فارس