طراحی نشان برای روز جهانی خلیج فارس

Persian Gulf Day/ 1388

این لوگو تایپ به مناسبت روز ملی خلیج فارس طراحی شد. در این ترکیب کلمه خلیج و فارس به‌گونه‌ای جداناپذیر با یکدیگر ادغام‌شده‌ است.

Persian Gulf-Persian Logotype-Nastaliq Wordmark
طراحی لوگوتایپ - روز ملی خلیج فارس

لوگوتایپ روز ملی خلیج فارس
لوگو روز جهانی خلیج فارس