از مهر تا دی / پوستر ژوژمان کارگاه نقاشی

ژوژومان کارگاه نقاشی دانشجویان موسسه آموزش عالی فردوس / 1394

از مهر تا دی | ژوژمان کارگاه نقاشی دانشجویان موسسه آموزش عالی فردوس | مشهد  | نگارخانه آذرنور | 1394

از مهر تا دی-ژوژمان کارگاه نقاشی دانشجویان موسسه آموزش عالی فردوس
از مهر تا دی- اسکیس تایپوگرافی
از مهر تا دی- اسکیس طراحی پوستر