رگبار هویت | طراحی جلد کتاب

مجموعه اشعار ناصر پورهاشمی / 1399

طراحی جلد کتاب اشعار ناصر پورهاشمی

طراحی روی جلد کتاب رگبار هویت از ناصر پورهاشمی
کتاب مجموعه اشعار ناصر پورهاشمی
طراحی جلد دفتر شعر ناصر پورهاشمی-رگبار هویت