کارت ویزیت شخصی

My Business Card / 1390

  • تایپوگرافی نام بر اساس طراحی حروف کتیبه کوفی کنده‌کاری شده بر یک بخوردان عصر سلجوقی.
  • این بخوردان در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود و در قالب یک شیر ساخته شده است.

طراحی کارت ویزیت-محمد محسن خضری
برداشت کلمه محمد از کتیبه بخوردان سلجوقی
کتیبه کوفی تزیینی بر بخوردان عصر سلجوقیان