نخستین جشنواره هنرهای چوبی خراسان

The First Festival of Khorasan Wooden Arts / Mashhad / 1394

طراحی بروشور جشنواره هنرهای چوبی خراسان-1394

طراحی بروشور جشنواره هنرهای چوبی خراسان
طراحی بروشور جشنواره هنرهای چوبی استان خراسان
طراحی تقدیرنامه- جشنواره هنرهای چوبی خراسان