هفته طراحی گرافیک 88- نمایشگاه بازیافت زباله

تفکیک زباله، بازیافت آینده- نمایشگاه هفته گرافیک 88
  • نمایشگاه هفته طراحی گرافیک ایران
  • تهران |  خانه هنرمندان ایران  | 1388