طراحی پوستر ژوژمان کارگاه نقاشی

ژوژمان کارگاه نقاشی دانشجویان موسسه آموزش عالی فردوس / مشهد / 1394

ژوژمان کارگاه نقاشی موسسه فردوس- پارک ملت

پوستر پارک ملت/بهار 94 طراحی شده توسط محمد محسن خضری
  • ژوژمان نقاشی منظره 
  • دانشجویان رشته نقاشی موسسه آموزش عالی فردوس 
  • مشهد |  نگارخانه آذرنور| 1394