طراحی نشان موسسه نیکوکاری بهار مهربانی

موسسه نیکوکاری مردمی / مشهد / 1395

این بنیاد به صورت خودجوش و مردمی در مشهد فعالیت می‌کند و برای کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌کند، پیشنهاد طراحی لوگو این خیریه را بدون چشم‌داشت مالی قبول کردم. در مرداد 1400 نشانه این موسسه را دوباره بازطراحی کردم و طرح فعلی همین طرح بازطراحی شده است.  

طراحی لوگو موسسه مردم نهاد بهار مهربانی
نشانه بنیاد مردم نهاد بهار مهربانی-مشهد