طراحی نشان بنیاد نیکوکاری بهار مهربانی

بنیاد نیکوکاری مردمی / مشهد / 1395

این بنیاد به صورت خودجوش و مردمی در مشهد فعالیت می‌کند و برای کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌کند، پیشنهاد طراحی لوگو این خیریه را بدون چشم‌داشت مالی قبول کردم.

لوگو بنیاد نیکوکاری بهار مهربانی
طراحی لوگو بنیاد نیکوکاری بهار مهربانی