طراحی علائم راهنمای فرهنگسرای غدیر

Pictogram Design/ Ghadir Cultural Center / Mashhad / 2007

فرهنگسرای غدیر مشهد

طراحی پیکتوگرام- فرهنگسرای غدیر مشهد